همایش هم اندیشی الیزا

شهرکرد

برگزاری همایش آموزشی توسط شرکت پادتن علم

موضوع:   بررسی تئوری              Interferences in Immunology

زمان: شنبه دوم مرداد یکهزار و سیصد و نود پنج

مکان: هتل پارسیان شهر کرد

ساعت برگزاری: 9.00 الی 15.30