کارگاه آموزشی

یزد

کارگاه آموزشی مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر 

زمان: بیست و پنج و بیست و شش آبان یکهزار و سیصد ونود پنج

مکان: سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

ساعت برگزاری:8.00 تا 14.00