کارگاه کنترل کیفی الیزا

شیراز-آبان 1394

 

 

 

 

 

پادتن علم حامی برگزاری همایش علمی و کارگاه عملی کنترل کیفی الیزا

شیراز 29 آبان 1394-دانشکده پیراپزشکی