جشنواره ارتقا کیفیت 98

تولید کننده برتر آزمایشگاهی در سال 97 نمایشگاه کنگره کنگره ارتقا کیفیت

منتخب جشنواره کنگره ارتقا کیفیت 98.1.30

 

شرکت پادتن علم بعنوان تولید کننده برتر نمایشگاه کنگره ارتقا کیفیت سال 98 انتخاب شد.